THIẾT BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN SINH THCS

Mô tả

THIẾT BỊ CHỨNG MINH

1

Bộ dụng cụ chứng minh Sinh lớp 6

2

Bộ dụng cụ chứng minh Sinh lớp 7

3

Bộ dụng cụ chứng minh Sinh lớp 8

4

Mô hình Sinh học lớp 6:

4.1

 – Mô hình cấu tạo hoa

4.2

 – Mô hình cấu tạo rễ

4.3

 – Mô hình cấu tạo thân cây

4.4

 – Mô hình cấu tạo lá cây

5

Mô hình Sinh học lớp 7: