Thiêt bi thuc hanh dien

Mô tả

Bàn thực hành điện – điện tử

  Model: 2TC-BTH.02

Đơn vị sản xuất: 2TCtech.vn

Xuất xứ: Việt Nam