Thiết bị thực hành Vật lý THPT

Mô tả

ấu hình thiết bị:

Thiết bị giãn nỡ nhiệt TD-8578 bộ 01
Máy phát hơi nước TD-8556A cái 01
Đồng hồ vạn năng hiện số 1011 cái 01